Select your language

דנה מרקוביץ' אלפסי בהנחיית יריב צפתי, האם פוליטיקאים יפים יותר זוכים לסיקור רב וטוב יותר?

הספרות המחקרית מצביעה על כך שאנשים יפים זוכים ליתרונות מגוונים בשלל תחומים: הם נתפסים כחברותיים יותר, אינטליגנטיים יותר ומשכנעים יותר. בין היתר, הם זוכים לציונים גבוהים יותר בבית הספר, שכר גבוה יותר בעבודה ועונשים קלים יותר בבית המשפט. עבודת הדוקטורט של דנה מרקוביץ' אלפסי הנכתבת בשנים האחרונות בחוג בהדרכת פרופ' יריב צפתי עוסקת ביתרונות התקשורתיים של הופעה חיצונית אטרקטיבית (חלק ממרכיבי הפרויקט נכתבו במשותף עם ד"ר ישראל ויסמל-מנור מבית הספר למדעי המדינה).

MKs Deval patrick cropped

בתמונה: מושל מדינת מסצ'וסטס, דוואל פטריק, עם משלחת ח"כים (מקור: Office of Governor Patrick)

ראשיתו של הפרויקט בעבודת התיזה של דנה, שעסקה בקשר בין הופעתם החיצונית של חברי הכנסת לכמות הסיקור לו הם זכו בטלוויזיה. יופיים של חברי הכנסת דורג ע"י סטודנטים הולנדים (שלא הכירו את רובם המכריע של הח"כים ולכן יכלו לדרג את הופעתם בלי להיות מושפעים מעמדות קודמות). כמות הסיקור נמדדה תוך שימוש בנתוני חברת יפעת. החוקרים שלטו על משתני בקרה רבים  -- כמו פעילותם הפרלמנטרית של החכ"ים, מרכזיותם הפוליטית ומעמדם ההיררכי בכנסת, כמו גם על משתנים דמוגרפיים. ממצאי המחקר שמעידים על כך שח"כים יפים יותר מסוקרים יותר פורסמו בכתב העת International Journal of Press/Politics.

מחקר המשך ניסה לברר את הסיבות להשפעת היופי על כמות הסיקור התקשורתי והתמקד בחברי הקונגרס בארה"ב. מתוך הממצא שהשפעת היופי הייתה מובהקת וחזקה יותר בטלוויזיה בהשוואה לרדיו והעיתון, הסיקו החוקרים כי הסיקור הרב יותר לא ניתן למחוקקים יפים יותר בגלל שהם נתפסים כרהוטים יותר או אמינים יותר. מתוך הממצא שהשפעת היופי נותרה מובהקת גם בשליטה על כמות ההודעות לתקשורת של המחוקקים שללו החוקרים את האפשרות שמוטיבציה גבוהה לסיקור תקשורתי היא זו שעומדת מאחורי הממצא לגבי הופעה חיצונית (הסבר המניח כי חלק מהשקעתם של מחוקקים בהופעתם החיצונית נועד למשוך את תשומת ליבה של התקשורת). החוקרים הסיקו כי ככל הנראה עיתונאים מסקרים פוליטיקאים יפים כי הם סבורים כי הקהל מצפה לראות אנשים יפים על פני מרקע הטלויזיה (וזאת הסיבה לכך שאפקט של הופעה חיצונית נמצא רק במדיום הטלויזיוני). ממצאים אלו פורסמו בכתב העת Political Communication (וסוקרו בנ"י טיימס).

עבודת הדוקטורט מנסה לפצח את מרכיבי ההופעה החיצונית האטרקטיבית ובפרט את התשובה לשאלה האם אלו ברי שינוי או מולדים. מהממצאים עולה כי הן מרכיבים מבניים (כמו סימטריה של הפנים) והן מרכיבים שהם תוצר של השקעה וטיפוח (כמו תסרוקת, שיער פנים, תכשיטים, איפור) משפיעים על דירוגו של מחוקק כנאה. כוחם היחסי של מרכיבי הטיפוח נראה מעט גדול יותר דווקא. מרכיבי ההופעה החיצונים משפיעם על דירוג ההופעה החיצונית שבתורו משפיע על מידת הסיקור, כך שניתן להסיק שלמרות נתונים מבניים כאלה או אחרים ההשקעה במראה החיצוני משתלמת.

אך האם העובדה שלהופעה חיצונית אטרקטיבית השפעה חיובית על כמות הסיקור אומרת שהסיקור לו זוכים המחוקקים הוא גם חיובי יותר? אחד מהפרקים בעבודת הדוקטורט של דנה מתמקד בשאלת הקשר בין הופעה חיצונית לטון הסיקור. הממצא המרכזי מעיד כי אטרקטיביות קשורה לכמות הסיקור החיובי לו זכו המחוקקים, אך גם לכמות הסיקור השלילי. כלומר הופעה חיצונית אטרקטיבית קשורה ביותר סיקור חיובי, אך גם ביותר סיקור שלילי. הקשר בין אטרקטיביות  לסיקור חיובי היה חזק יותר מהקשר בין אטרקטיביות לסיקור שלילי ועובדה זו מעלה את האפשרות שהופעה חיצונית אטרקטיבית משתלמת גם מבחינת טון הסיקור ולא רק מבחינת כמות הסיקור.

 הפרויקט מומן ע"י מענק של הקרן הלאומית למדעים לפרופ' יריב צפתי.

Home_HE