לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

sharon ringel


כתובת דוא"ל: sharonringel@gmail.com

מנחות: ד"ר רבקה ריב"ק ופרופ' נעמה שפי

נושא עבודת הדוקטורט: טכנולוגיות דיגיטליות ועיצוב זיכרון לעתיד: תהליך הדיגיטציה של הספרייה הלאומית בישראל

 

שרון מתעניינת בהיסטוריה של אמצעי התקשורת ובכלים דיגיטליים לחקר ההיסטוריה וכתיבתה. במחקרה בוחנת את האופן שבו טכנולוגיות דיגיטליות מעורבות בעיצוב הזיכרון על ידי בחינת תהליך הדיגיטציה של ארכיונים בספרייה הלאומית. עבודת הדוקטורט שלה, אשר נכתבת בהנחייתן של ד"ר רבקה ריב"ק ופרופ' נעמה שפי, שואבת משילוב של שני שדות תיאורטיים: האחד מתמקד ביחסי טכנולוגיה וחברה והשני בזיכרון קולקטיבי והיסטוריוגרפיה. מחקרה מבוסס על שיטות אתנוגרפיות והכלים המתודולוגיים שמציעה תיאוריית השחקן והרשת.

כתובת דוא"ל: mtmaya@gmail.com

 

נושא עבודת הדוקטורט: קוראים עולם: מו"לות ספרי הדרכת תיירות יוצאת והזהות התיירותית הישראלית (מנחים: ד"ר עוזי אלידע ופרופ' יואל מנספלד)

 

מיה חוקרת בגישה בינתחומית את עולם הספר, ובוחנת את התפתחותו לאור השינויים של הזמן הפוסטמודרני. עבודת הדוקטורט מתמקדת בספרי הדרכת תיירות יוצאת שראו אור בישראל ובעברית כאתר מרכזי בו מובנית הזהות התיירית הישראלית, היא אחת מקטגוריות הזהות המרכזיות בזמן הפוסטמודרני. המחקר צפוי לתרום לידע אודות שדה המו"לות הישראלי ואודות התיירות היוצאת בישראל, ולעמיק את ההבנה של אופני השתזרות היצירה התרבותית בתהליכי השינוי הפוסטמודרני.

מנחים: ד"ר עוזי אלידע ופרופ' מוטי רגב

נושא עבודת הדוקטורט: הפרח בגני: התפתחות השיח העיתונאי על אודות המוזיקה המזרחית בישראל בין השנים 1974-2011

תאריך סיום: יוני 2017

Avi Marciano

כתובת דוא"ל: avimarci@bgu.ac.il

מנחה: ד"ר רבקה ריב"ק

נושא עבודת הדוקטורט: ניתוח השיח סביב פרויקט הביומטריה הישראלי בזירות התקשורתית, הציבורית והמוסדית: ביטחון, התנגדות והפוליטיקה של התִקנון

שנת סיום: אוגוסט 2016

אבי מתעניין בהיבטים חברתיים ותרבותיים של פיקוח ומעקב. עבודת הדוקטורט שלו, בהנחייתה של ד"ר רבקה ריב"ק, בוחנת את השיחים התקשורתי, הציבורי והמדיני סביב התכנית הישראלית להנפקת מסמכי זיהוי ונסיעה חכמים ולהקמת מאגר ביומטרי לאומי. באמצעות שיטות לניתוח תוכן ושיח הוא בוחן רעיונות של פרטיות, התנגדות, אזרחות, קטגוריזציה חברתית (social sorting) ואינפורמטיזציה של הגוף. אבי מתעניין גם במגדר, מיניות ומדיה חדשים.

 

כתובת דוא"ל: matana007@gmail.com

מנחה: פרופ' תמר כתריאל

נושא עבודת הדוקטורט: "זה לא קולנוע, זה מפגש חברתי": על קהילתיות וגבולות חברתיים בתרבות הפנאי החברתית.

שנת סיום: נובמבר, 2015

כתובת דוא"ל: gal_e@hotmail.com

מנחים: פרופ' תמר כתריאל, פרופ' יואכים שלר (University of Southampton)

שם עבודת הדוקטורט: "מורשת בין לבין": ביקוריהם המאורגנים של יהודים יוצאי גרמניה וצאצאיהם בעיר מוצאם.

שנת סיום: אפריל, 2013

Ronit

כתובת דוא"ל: ronitbloom@gmail.com

נושא עבודת הדוקטורט: השפעת מסגור תקשורתי של אירוע משברי על ההון-הפסיכולוגי ועל הלך הרוח הציבורי (מנחה: פרופ' יריב צפתי ופרופ' גבריאל וימן)

רונית מתעניינת בהשפעות תקשורת ותקשורת פוליטית. בעבודת הדוקטורט חוקרת את ההשפעה של מסגור תקשורתי של אירוע משבר על סכמות פסיכולוגיות כתקווה, אופטימיות, חוללות ועמידות. בנוסף העבודה בוחנת באיזו מידה מסגרות חיוביות מול מסגרות שליליות (מרכיבים טקסטואליים מסויימים) משפיעות על מרכיבים פסיכו-חברתיים כמו רווחה נפשית וחוסן לאומי ומכוונות את הערכת האינדיבידואל מהו אקלים החוסן (תפיסת החוסן של רוב הציבור).

כתובת דוא"ל: gonen@comm.umass.edu

מנחים: פרופ' תמר כתריאל, פרופ' יעל משלר

שם עבודת הדוקטורט: האזרח משוחח על ענייני השעה: תיאור תכניות השיחה הציבורית עם מאזינים ברדיו.
שנת סיום: נובמבר, 2009

כתובת דוא"ל: limi1@bezeqint.net

מנחה: פרופ' יונתן כהן

נושא עבודת הדוקטורט: Why do they do it? מנבאים להשתתפות בתכנית ריאליטי

שנת סיום: פברואר, 2014

Nirit

כתובת דוא"ל: niritw@telecomnews.co.il

מנחים: פרופ' שיזף רפאלי, פרופ' גבריאל וימן

נושא עבודת הדוקטורט: קביעת סדר היום, הזרימה הדו-שלבית והבלוגים הטכנולוגיים: תפקיד הבלוגרים הטכנולוגיים בזרימת המידע

שנת סיום: מרץ, 2016

כתובת דוא"ל: haimhagay@gmail.com

מנחים: פרופ' תמר כתריאל, ד"ר אורן מאיירס

נושא עבודת הדוקטורט: "התוכן חשוב אבל יותר חשוב שיכנסו אנשים": בחינה אתנוגרפית של שדה עיתונות הספורט בישראל

 תאריך קבלת תואר: ספטמבר 2015.

 

כתובת דוא"ל: Mgermaw@gmail.com

מנחה: פרופ' אלי אברהם

נושא עבודת הדוקטורט: מפזורה לאומה: ההבניה החברתית של זהות לאומית באמצעות שיח על פזורה ועולים בעיתונות הכתובה בישראל.

שנת סיום: פברואר, 2016

 

כתובת דוא"ל: dana204@gmail.com

מנחה: פרופ' יריב צפתי

נושא עבודת הדוקטורט: נראים טוב: הופעה חיצונית כמנבאת סיקור חדשותי של פוליטיקאים.

שנת סיום: פברואר, 2016

 

Liat Feldman

כתובת דוא"ל: liatfeldman72@gmail.com

מנחים: פרופ' גוסטבו מש, פרופ' גבריאל וימן

נושא עבודת הדוקטורט: הצורך בחוויה של הכלה פסיכולוגית כמניע לשימוש בפייסבוק

שנת סיום: פברואר, 2016.

yaffa

כתובת דוא"ל: yaffas@netvision.net.il

מנחה: פרופ' אלי אברהם 

נושא עבודת הדוקטורט: יחסים לא בריאים? על תפקיד יחסי הציבור בהבניית הסיקור התקשורתי של תרופות, טכנולוגיות וטיפולים רפואיים בעיתונות היומית ובאתרי אינטרנט בישראל.

שנת סיום: ינואר, 2014

 

כתובת דוא"ל: osassoni@gmail.com

נושא עבודת הדוקטורט: אגדות אקדמיות: הבניית הידע הדיספלינרי במחקר התקשורת ההמונים בישראל (מנחים: פרופ' רון רובין ופרופ' מעוז עזריהו)

אשרת מתעניינת בזכרון קולקטיבי, סוציולוגיה של המדע והידע, וכן בתרבות אקדמית ופופולרית. באמצעות פרספקטיבות סוציולוגיות והסטוריות היא חוקרת אגדות אקדמיות בדיסציפלינת תקשורת ההמונים, ובוחנת את ההבניה של ידע דיסציפלינרי בתחום זה.

.