Select your language

ועדת הדוקטורט מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר השלישי. הועדה נבחרת ע''י מועצת החוג, ופועלת בהתאם להחלטותיה ולתקנון הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה. הוועדה שוקדת על קידום לימודי התואר השלישי בחוג ועל טיפוח קהילת הדוקטורנטים שלומדת בו.

חברי הועדה:

סמסטר א':

פרופ' רבקה ריב"ק (יו"ר) rribak@com.haifa.ac.il

פרופ' נחמה לואיס-פרסקיnlewis@com.haifa.ac.il

פרופ' נורית טל-אורntalor@com.haifa.ac.il

סמסטר ב':

פרופ' נחמה לואיס-פרסקי (יו"ר) - nlewis@com.haifa.ac.il

פרופ' רבקה ריב"ק rribak@com.haifa.ac.il

פרופ' נורית טל-אורntalor@com.haifa.ac.il

 

בין תפקידי הועדה

 • איתור מועמדים מתאימים ללימודי תואר שלישי
 • טיפול בפניות מועמדים לתכנית
 • ליווי המועמדים במהלך שלב הכשירות ושלב הצעת הנושא
 • בניית תוכנית הלימודים
 • עזרה וייעוץ לתלמידי התכנית
 • אישור מנחים העומדים בקריטריונים להנחייה, או החלפתם
 • הבטחת תקינותה של ההנחיה
 • מתן מידע והמלצות למלגות ופרסים
 • ליווי ומעקב שוטף אחר התקדמות התלמידים
 • המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על אישור הצעת המחקר או דחייתה
 • המלצה על מינוי שופטים לעבודת הד''ר ופיקוח על תיקונים לאור חוות הדעת שלהם

Home_HE