החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  הגשת הצעת מחקר ודיסרטציה במסגרת הלימודים לתואר ד"ר בחוג לתקשורת

  נוהל זה עודכן באוגוסט 2018

  הנוהל בא להרחיב על כללי ההכנה וההגשה של הצעת המחקר ועבודת הגמר לקבלת תואר ד"ר לפילוסופיה שמפרסמת הרשות ללימודים מתקדמים, ועל תקנון לימודי תואר שלישי של הרשות.

   

  א' עבודת הדוקטורט (דיסרטציה):

  קבלת התואר דוקטור היא פועל יוצא של עבודת מחקר.

  העבודה תבטא את התרומה המקורית והעצמאית של המחבר/ת ואת היכולת לנסח שאלות מחקר, לאסוף ולנתח נתונים וחומרי מחקר, ולהסיק מסקנות ותובנות.

  העבודה תקדם באופן מהותי את הידע וההבנה בתחום המחקר.

  העבודה תיכתב כחיבור מדעי לפי כללי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המדעית באחד מתתי התחומים המקובלים בתקשורת.

  העבודה תכלול איסוף של נתונים וחומרים אמפיריים מקוריים. במקרים מיוחדים ייתכן שימוש בנתונים או חומרים שנאספו על ידי אחרים; במקרים אלו תתבקש תרומה עצמאית ברורה לניסוח השאלות, ניתוח התוצאות והסקת המסקנות, ויידרש אישור מיוחד של וועדת ד"ר.

   

  ב' מנחים:

  עבודת הדוקטורט נכתבת בהנחייה של מנחה או מנחים.

  המנחים יהיו חוקרים בחוג מדרגת מרצה בכיר ומעלה, ויוכלו להנחות במתכונת של הנחייה משותפת או וועדה מלווה, על-פי תקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

  המנחים ייבחרו על ידי המועמדים לתכנית הד"ר, יביעו את הסכמתם להנחות, ויאושרו על-ידי וועדת ד"ר. במקרה של בקשות חריגות, יש לקבל את אישור הרשות ללימודים מתקדמים.

  המנחים ינחו את עבודת המחקר באופן צמוד לאורך כל שלביה, מבחירת הנושא ועד לניסוח הסופי של העבודה, ויאשרו את הנוסח של הצעת המחקר ועבודת המחקר לפני הגשתן.

   

  ג'  שיפוט העבודה:

  שני קוראים חיצוניים מעריכים את עבודת הדוקטורט.

  הקוראים ימונו על-ידי הרשות ללימודים מתקדמים בהתאם לשיקול דעתה, תוך התחשבות בהמלצת המנחים וועדת ד"ר.

  הקוראים יגבשו חוות דעת על העבודה. הם יוכלו לאשר אותה כפי שהיא או לבקש תיקונים; לבקש לאשר את התיקונים או להשאיר את התיקונים לאחריות המנחים וועדת הד"ר.

   

  הצעת המחקר לעבודת הדוקטורט

  הוראות לכתיבת הצעת המחקר מופיעות בתקנון לימודי תואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים (סעיף 13).

   

  א'  הליך ההגשה:

  כתיבת הצעת המחקר מוגדרת כשלב א' בלימודי הדוקטורט.

  ההצעה תכתב במהלך שנת הלימודים הראשונה ללימודי התואר.

  ההצעה תוצג לקראת השלמת כתיבתה בפני חברי החוג לשם קבלת משוב.

  מהלך ההגשה:

  יש להגיש 2 עותקים + עותק אלקטרוני של ההצעה למזכירות החוג.

  יש לכתוב את שם העבודה בעברית ובאנגלית על שער ההצעה.

  יש להגיש מסמך נפרד עם כותרת העבודה ותקציר בן 150-200 מלה.

  וועדת ד"ר תמנה שני קוראים (לפחות אחד/ת חיצוני/ת) לשם הערכת ההצעה.

  על הקוראים להחזיר את הערכותיהם תוך חודש מקבלת ההצעה לקריאה.

  במידה וההצעה לא מאושרת כפי שהיא, יש לתקן אותה ולצרף מכתב שמפרט את התיקונים שנערכו או נימוקים להמנעות מתיקון. המנחים יאשרו את ההצעה המתוקנת ואת מכתב התיקונים.

  לאחר אישור וועדת ד"ר, ההצעה תעבור לאישור הרשות ללימודים מתקדמים.

   

  ב' היקף הצעת המחקר:

  אורך ההצעה לא יעלה על 7500 מלה (לא כולל תקציר, ביבליוגרפיה ונספחים).

  אורך התקציר לא יעלה על 250 מלה.

  ההצעה תוגש ברווח כפול בגופן בגודל 12 עם שוליים כמקובל (2 ס"מ).

   

  ג' מבנה הצעת המחקר:

  ההצעה תתבסס על הצהרת הכוונות אך תרחיב ותעמיק את פרקיה, ותכלול:

  עמוד שער: שם העבודה, שם המגיש/ה, שם המנחה ותאריך ההגשה

  תוכן עניינים

  א' תיאור נושא המחקר

  ב' עיגון המחקר בתשתית מושגית

  סקירה של חיבורים מדעיים ותאוריות בהתאם לשאלות המחקר

  פיתוח השערות/שאלות מחקר/נושאי המחקר והרציונאל התאורטי שלהם

  ג' שיטות המחקר

  תיאור הנושאים (משתנים, מושגים, תופעות) שנבדקים במחקר

  תיאור כלי המחקר ודרכי הפעלתם במחקר המתוכנן

  תיאור ניתוח הנתונים המתוכנן: פירוט השיטות ודרכי הניתוח

  ד' תרומת המחקר

  כיצד יתרום המחקר לקידום הידע בתחום?

  מגבלות אפשריות ודרכי התמודדות עמן

  רשימת מקורות

  נספחים (על-פי הצורך)

   

  כתיבת עבודת הדוקטורט

  הוראות מפורטות לכתיבת עבודת הדוקטורט מופיעות במסמך הנחיות לכתיבת עבודת הדוקטורט של הרשות ללימודים מתקדמים. מסמך נפרד של הרשות מפרט הנחיות לכתיבת עבודת דוקטורט במתכונת אסופת מאמרים. בכל מקרה תקנון לימודי תואר שלישי של הרשות מחייב.

   

  א' הליך ההגשה:

  כתיבת הדיסרטציה מוגדרת כשלב ב' בלימודי הדוקטורט.

  העבודה נכתבת במשך שלוש שנים.

  העבודה תוצג לחברי החוג לאחר אישורה במסגרת סמינר סגל.

  מהלך ההגשה:

  יש לקבל מן המנחים אישור בכתב על השלמת הכתיבה וההגשה לשיפוט.

  יש להגיש את העבודה לבדיקה צורנית וטכנית ברשות ללימודים מתקדמים.

  יש להגיש למזכירות 3 עותקים (4 עותקים במקרה של 2 מנחים) חתומים על-ידי המנחים וראש וועדת ד"ר.

  יש להגיש למזכירות מסמך אלקטרוני נפרד עם כותרת העבודה ותקציר בן 150-200 מלה.

  וועדת ד"ר תעביר את העבודה לרשות ללימודים מתקדמים, שתשלח את העבודה להערכה של שני קוראים חיצוניים.

  על הקוראים להחזיר את הערכותיהם תוך שניים (עד שלושה) חודשים מקבלת הדיסרטציה לקריאה.

  במידה וההצעה לא מאושרת כפי שהיא, יש לתקן אותה ולצרף מכתב שמפרט את התיקונים שנערכו או נימוקים להמנעות מתיקון. המנחים יאשרו את ההצעה המתוקנת ואת מכתב התיקונים.

  לאחר אישור וועדת ד"ר, יתקבל אישור מהרשות ללימודים מתקדמים.

   

  ב' היקף העבודה:

  אורך העבודה לא יעלה על 75,000 מלה (לא כולל תקציר, ביבליוגרפיה ונספחים).

  אורך התקציר לא יעלה על 250 מלה.

  העבודה תוגש ברווח כפול בגופן בגודל 12 עם שוליים כמקובל (2 ס"מ).

  Please publish modules in offcanvas position.