מטרת הצהרת הכוונות:

הצהרת הכוונות נועדה לבחון את ההיתכנות של המחקר המוצע באמצעות תיאור של שדה המחקר, הנחות המחקר, שאלות המחקר, שיטת המחקר ותרומתו המשוערת, ועיון מוקדם בספרות המחקרית הרלוונטית. מן הזווית המעשית, תפקידה של הצהרת הכוונות לזמן זירה ראשונית לשיתוף פעולה בין המועמד/ת למנחה, ולשכנע את וועדת הד"ר בערך התיאורטי והמחקרי של המחקר המוצע, ביכולתו/ה של המועמד/ת לערוך את המחקר; מזווית אינטלקטואלית, מטרתה של הצהרת הכוונות לבסס תשתית תאורטית ומתודולוגית להמשך עבודת המחקר.

הצהרת הכוונות תוגש לוועדה החוגית לתואר שלישי. דיון בהצעה ייערך בהשתתפות המועמד/ת והמנחה. לאחר הדיון תחליט הוועדה אם לקבל את המועמד/ת, לדרוש תיקונים כתנאי לקבלה, או לדחות את המועמד/ת.

מרכיבי הצהרת הכוונות:

ü   שם העבודה בעברית ובאנגלית: על השם לבטא את התוכן והמטרה של המחקר. השם אינו מחייב ובהמשך ניתן להתאים אותו לתוכן באופן שישקף את התפתחות העבודה.

ü   מטרות המחקר

ü   הרקע התאורטי: עיגון המחקר המוצע בתחומי הידע שמהם נובעת שאלת המחקר

ü   הטענה התאורטית: תמצית הטיעון של המחקר

ü   שיטות המחקר והניתוח

ü   החשיבות, החדשנות והתרומה של המחקר

ü   רשימת מקורות ראשונית

ü   לוח זמנים משוער של ביצוע העבודה

הערות נוספות:

ü   יש לציין אם המחקר מחייב גישה לחומרים רגישים שנגישותם מוגבלת, ואם כך, כיצד תושג; או אם המחקר כולל קבוצות או מניפולציות שמחייבות אישור של וועדת אתיקה; או אם המחקר כרוך בהוצאות שמחייבות תקצוב, ואם כך, כיצד יושג.

ü   אם יש לעבודה יותר ממנחה אחד, יש לפרט מהם תחומי המומחיות והאחריות של כל מנחה.

הגשת הצהרת הכוונות:
ü   אורך ההצהרה לא יעלה על 5 עמודים (לא כולל רשימת מקורות).

ü   יש להדפיס את ההצהרה ברווח כפול עם שוליים כמקובל, ולהקפיד על כתיבה נאותה והגהה של רשימת המקורות.

Home_HE