Select your language

ההרשמה לחוג ללימודי התואר הראשון והשני נערכת על פי נוהל ההרשמה של אוניברסיטת חיפה.
פרטים נוספים והרשמה אלקטרונית באתר אוניברסיטה חיפה , בדף הרשמה.

מזכירות החוג לתקשורת נמצאת בבניין רבין, קומה 8, חדר 8034.

ניתן להירשם ללימודי תואר ראשון ו-תואר שני

מחלקת הרשמה:
קומה 1 , בית הסטודנט
טלפון: 8240325, 8240326

מרכז מידע:
קומה 0 , בית הסטודנט
טלפון: 8249688

Home_HE