Select your language

הנחיות להגשת הצעת תיזה ותיזה

א. מסמך זה נועד להתוות כללים שיונהגו בחוג לתקשורת לגבי כתיבת הצעת התיזה ועבודת התיזה. המסמך מותאם לדרישות הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה. בכל מקרה של סתירה בין התקנונים, הנחיות הרשות הן המחייבות. שינויים שייעשו בתקנון החוג ייעשו ע''י מועצת החוג, ויחולו תמיד מרגע השינוי ואילך ולא למפרע.

ב. עבודת התיזה היא שיאם של לימודי התואר השני. עבודת התיזה נועדה לקדם את המחקר בתחום מבחינה תיאורטית או מתודולוגית. כחלק מתכנית הלימודים, מטרתה של עבודת התיזה לספק התנסות ראשונה בעבודת מחקר עצמאית ומקורית בתחום התקשורת, בהנחיה של חבר/ת סגל בחוג. תוך כדי העבודה על התיזה על התלמיד/ה לרכוש מומחיות בתחום המחקר ולרכוש מיומנויות מחקר. הצעת המחקר מהווה שלב ראשון בדרך לכתיבת התיזה. כל הצעה ועבודה נבחנות הן ע''י המנחה והן ע''י בוחן/ת נוסף/ת כדי להבטיח את הרמה הגבוהה של העבודות.

ג. כל תלמיד/ה בתכנית המ''א בחוג לתקשורת חייב/ת להגיש עבודת גמר לתואר שני (תיזה). עבודה זו תונחה ע''י אחד ממרצי החוג לתקשורת (באחת הדרגות האלה: פרופסור מן המניין, פרופסור חבר, מרצה בכיר, מרצה) או אחד מן המרצים המלמדים קורסי מ''א ועומדים בדרישות ההנחיה של הרשות ללימודים מתקדמים. באישור יו''ר ועדת המ''א החוגית והרשות ללימודים מתקדמים ניתן לצרף מנחה שני/ה, מתוך החוג או מחוצה לו, בדרגה המתאימה.

ד. תלמידי מ''א אמורים ליצור קשר עם מנחה אחד או יותר במהלך שנת לימודיהם הראשונה למ''א. בעת התקשרותם עם המנחה עליהם למלא טופס התקשרות חתום על ידי המנחה ולמסרו למזכירות החוג. בחירת מנחה וההתקשרות עמו/ה הן באחריותו/ה של כל סטודנט/ית. במידה ונוצרים קשיים במציאת מנחה או במהלך ההתקשרות עם המנחה ניתן לפנות לוועדת המ''א. החוג מצמיד לכל סטודנט החל מסמסטר ב' של לימודיו מרצה מלווה. המרצה המלווה יכול לעזור לסטודנט במציאת מנחה לתיזה.

ה. נושא העבודה נקבע במשותף ע''י התלמיד/ה והמנחה.

הצעת תיזה

א. את הצעת התיזה יש להגיש לועדת המ''א לכל המאוחר עד תום הסמסטר הרביעי ללימודי המ''א, כך שהיא תאושר סופית לפני מועד תחילת השנה השלישית ללימודים.

ב. במידה והסטודנט/ית עומד/ת לפני סיום כתיבת הצעת הגמר וזקוק/ה לדחייה קצרה, עליו/ה לפנות בכתב אל ועדת המ''א בבקשת דחייה מנומקת במועד הגשת ההצעה ולצרף אישור והמלצה של המנחה.

ג. הצעת המחקר תהיה בהיקף שאינו עולה על 12 עמודים בגופן 12, ברווח כפול, עם שוליים של 2.5 ס''מ לפחות (לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים). ההצעה תוגש בשני עותקים מודפסים ועותק דיגיטלי PDF ו- Word לאחר שאושרה להגשה בחתימת מנחה/ת (או מנחי) העבודה. הדף הראשון של ההצעה יכלול את כותרת ההצעה (בעברית ובאנגלית), תאריך הגשת ההצעה, שם המגיש/ה, מס' תעודת הזהות, כתובת, מס' הטלפון, שם המנחה וחתימתו/ה (או שמות המנחים וחתימתם). יחד עם ההצעה יוגש קובץ אלקטרוני שיכיל את כותרת העבודה ותקציר בן כחצי עמוד, לצורך פרסום התקציר באתר החוג ע''י ועדת המ''א.

ד. ההצעה תכלול את הנושאים הבאים:

 1. שאלת (נושא) המחקר, תחומו ומטרותיו והרציונל לביצועו.
 2. רקע תיאורטי ואמפירי: עיגון הנושא בספרות הרלוונטית ישירות לשאלות המחקר ובחינה ביקורתית של המסגרות המושגיות שינחו את המחקר. על חלק זה להוביל להמשגה ברורה ומלאה של המושגים המשמשים את המחקר.
 3. שאלות או השערות המחקר יוצגו במפורש ובאופן הנובע ישירות מן המבוא.
 4. תאור המחקר המתוכנן (כמותני או איכותני) שבמסגרתו תהיה התייחסות מפורטת להיבטים אלו:
  • האוכלוסייה או הקורפוס הנחקרים והרציונל לבחירתם.
  • פירוט דרכי איסוף החומר וניתוחו:
   בעבודה כמותית - תיאור מפורט (שאלונים, דפי קידוד, שאלות וקטגוריות ניתוח לראיון וכו') של דרכי ניתוח ועיבוד נתונים, כולל קטגוריות הניתוח.
   בעבודה איכותנית - תיאור בקווים כלליים של דרכי איסוף החומר ועיבודו.
  • דיון בתרומתה התיאורטית, האמפירית, או היישומית הצפויה של העבודה.
  • ביבליוגרפיה הכוללת את כל המקורות שיש התייחסות אליהם בגוף ההצעה, ומקורות אלה בלבד.

ה. ועדת המ''א ממליצה בפני התלמידים לעיין בחוברת ''כתיבת עבודת תיזה - מבנה תכנון וסגנון'' שחיבר ד''ר יואב לביא. את חוברת ההנחיה ניתן למצוא בספריית האוניברסיטה (בעברית) ובמפעל השכפול של אגודת הסטודנטים. כמו כן, יש להקפיד על כך שכללי הציטוט יעקבו אחרי הנחיות ה-APA או ה-MLA.

ו. ההצעה תוצג לפני פורום של חברי סגל וסטודנטים ותזכה למשוב לפני הגשתה לוועדת המ''א. ההצגה תיעשה במועד שבו המנחה והסטודנט/ית חושבים שההצעה מוכנה ובעקבות פנייה שלהם לוועדת מ''א לשם קביעת מועד להצגת העבודה וכינוס המשתתפים. המועד להצגה ייקבע במהירות האפשרית כדי לא לעכב את תהליך ההגשה. טיוטת ההצעה תשוכפל ותימסר לחברי הסגל ולסטודנטים מספר ימים לפני ההצגה. לאחר הצגה קצרה של עיקרי ההצעה, ייערך דיון פתוח בהצעה. ההערות שיוצגו בדיון ישמשו את כותב/ת ההצעה והמנחה לשיפור ההצעה לפי שיקול דעתם. המשתתפים בדיון יקראו את ההצעה מראש ויוכלו להעביר למועמד/ת את הערותיהם (גם אלו שלא עלו בדיון) בכתב על גבי הטיוטא.

ז. לאחר הצגת ההצעה והתייחסות להערות, תאושר ההצעה ע''י המנחה ותוגש לוועדת המ''א, כמפורט בסעיפים א'-ג'. ועדת המ''א תעביר את הצעת עבודת התיזה לקורא/ת נוסף/ת (מעבר למנחה/ים). חוות הדעת של הקורא/ת על ההצעה תועבר לעיונה של ועדת המ''א תוך חודש, והועדה תעביר אותה לתלמיד/ה. באחריות התלמיד/ה ליידע את המנחה ולהתייעץ עימו/ה לגבי השינויים הנדרשים. במידת הצורך (למשל, אם יש חוסר התאמה קיצוני בין דרישות הקורא/ת לדרישות המנחה) תועבר ההצעה לקורא/ת נוסף/ת ע''י ועדת המ''א. הקורא/ת יכול/ה להיות מתוך החוג או מחוץ לחוג, הן מאוניברסיטת חיפה והן מאוניברסיטאות אחרות לפי שיקול הדעת של ועדת המ''א, במגמה להתאים את מומחיות הקורא/ת לנושא המחקר.

ח. בסמכות הקוראים להמליץ לאשר את ההצעה (עם או בלי שינויים), או לבקש להתנות את האישור בתיקונים ו/או בבדיקה נוספת של ההצעה (המתוקנת), או להציע לדחות את ההצעה. במקרים בהם הקוראים מצביעים על תיקונים שצריכים להיערך בהצעה, על הסטודנטים להגיש הצעה מתוקנת ולצרף אליה מכתב מפורט שמונה את ההערות ואת הדרכים שבהן בחרו להתמודד עמן. ההגשה החוזרת תיעשה רק לאחר שהמנחה אישר/ה את התיקונים והמכתב, ותלווה בטופס האישור המתאים החתום ע''י המנחה. במקרים בהם הקורא/ת ביקש/ה לראות שוב את ההצעה לפני אישורה, היא תשלח שנית לשיפוט. לאחר שתוקנו כל ההערות ת/ימליץ יו''ר ועדת המ''א לרשות ללימודים מתקדמים לאשר את ההצעה והרשות היא שמעניקה לה את האישור הרשמי.

עבודת תיזה

א. אישור ההצעה מסמן את ראשית ביצוע המחקר וכתיבת עבודת הגמר. במהלך כל העבודה על התיזה חייבים התלמידים להיות רשומים ללימודים ולשלם שכ''ל בהתאם, גם אם סיימו את כל חובות השמיעה.
היקף עבודת הגמר הכתובה תלוי בשיטת המחקר:
בעבודה כמותית - העבודה לא תעלה על 60 עמודים (לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים).
בעבודה איכותנית-אתנוגרפית - העבודה לא תעלה על 80 עמודים (לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים).
את העבודה יש לכתוב בגופן 12, ברווח כפול, עם שוליים של 2.5 ס''מ לפחות.

ב. הכתיבה כפופה לכללים המקובלים בכתיבת עבודה מדעית ולהנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. בסיום כתיבת העבודה ואישור המנחה ולפני הגשתה לאישור ועדת המ''א החוגית, יוגש ע''י התלמיד/ה עותק אחד למרכזת תואר שני בלשכת הרשות ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה לאישור רשמי של העבודה. בקבלת אישור מהרשות ללימודים מתקדמים שהעבודה ראויה להגשה מבחינה פורמלית, תוגש העבודה ע''י התלמיד/ה באישור המנחה או המנחים בשני עותקים מודפסים ועותק דיגיטלי PDF ו- Word לועדת המ''א החוגית שתעביר אותם לקורא/ת. למעט בנסיבות מיוחדות שייקבעו ע''י ועדת מ''א, קוראי העבודה הסופית יהיו זהים לקוראי ההצעה.

ג. הקוראים ימסרו לועדת מ''א חוות דעת וציונים לעבודת התיזה תוך 6 שבועות ממועד מסירת העבודה. בהתאם לחוות הדעת יתכן שיידרשו מן התלמיד/ה שינויים בעבודה. יחד עם הגרסא המתוקנת, יש להגיש מכתב המפרט את השינויים שנערכו בעבודה בתגובה להערות הקורא/ים. לפי דרישת הקורא/ת ייתכן כי העבודה תועבר לקריאה נוספת לפני מתן ציון. תיקון העבודה הנו תנאי לאישורה ואינו מחייב שינוי בציון.

ד. הציון המסכם לעבודת התיזה יחושב על בסיס שקלול של ציון המנחה והקורא/ת הנוסף/ת. ציוני כל אחד מקוראי העבודה יישארו חסויים בפני התלמיד/ה והמנחה/ים ורק הציון המשוקלל של כל הקוראים יועבר לידיו/ה. זהות הקוראים תשמר חסויה למעט במקרים שבהם בקשו לחשוף אותה. במקרה של פער בן 15 נקודות או יותר בהערכת העבודה על-ידי שני הקוראים תימסר העבדה לקורא/ת נוסף/ת והציון ייקבע על-ידי שקלול ציוני כל הקוראים.

ה. לאחר תיקונים וחתימת המנחה/ים יש להגיש שני עותקים מודפסים ועותק דיגיטלי PDF ו- Word של העבודה הסופית לועדת המ''א. בנוסף להגשת עותקי נייר של עבודתם, בהתאם לתקנון לימודי תואר שני/שלישי מחוייבים תלמידי התארים המתקדמים למסור עותקים מעבודותיהםבדפוס ובפורמט דיגיטלילמטרות שימור).

על הסטודנט להפקיד עבודה בפורמט דיגיטלי הזהה לעבודה המודפסת, ההפקדה תעשה באמצעות טופס מקוון המחליף את הדרישה להעברת CD או Disk on key.
הפקדת העבודה תיעשה בפורמט דיגיטלי במאגר המידע הדיגיטלי של ספריית אוניברסיטת חיפה לצורך שימור.
במטרה לשפר את הנגישות למידע לצורכי מחקר והוראה, ספריית אוניברסיטת חיפה מבקשת לאפשר גישה באמצעות האינטרנט לעבודה שתופקד בהתאם לתנאים שתאשר/י בסימון התיבה בטופס ההפקדה.

כותב העבודה יכול להנחות את הספריה להימנע מפרסום העבודה בפורמט הדיגיטלי לפרק זמן של עד שנתיים. כמו כן ניתן לבקש למנוע את האפשרות להעתקת העבודה.

קישור לטופס ההפקדה https://haifa.alma.exlibrisgroup.com/deposit/972HAI_MAIN&auth=SAML

לאחר ההפקדה תקבל אישור על הפקדת העותק הדיגיטלי לאימייל, יש להעביר אישור זה יחד עם העותק הקשיח של עבודת התיזה/דוקטורט לחוג.

ו. לפי תקנות הרשות ללימודים מתקדמים ציון מעבר לעבודת תיזה הוא 76. מרגע שנתקבל הציון הסופי לעבודה לא ניתן לשנות או לתקן את הציון. ערעור מותר רק במקרה של ציון שאינו עובר. במקרה של ערעור תוגש עבודת התיזה לשיפוט של קורא/ת נוסף/ת והציון הסופי יחושב כשקלול ציוני כל הקוראים. לא יתאפשר ערעור נוסף.

ז. הנחיות נוספות לגבי הכנת עבודת הגמר ושיפוטה ראו בפרק ו' של ''תקנון לימודי תואר שני'' של הרשות ללימודים מתקדמים.

Home_HE