• תוכנית תקשורת BA לתלמידי משפטים
 • תעודת הוראה בתקשורת
 • מסלול חד-חוגי

תכנית תקשורת BA למשפטים

החוג לתקשורת והפקולטה למשפטים מציעים תכנית BA למשפטים

 1. תלמידים רשאים ללמוד בתכנית החל משנת הלימודים הראשונה, אם הם עומדים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל החוג לתקשורת ובתנאי שאינם בעלי תואר ''בוגר'' במשפטים או בתקשורת.
 2. סטודנט לתואר ראשון במשפטים יכול ללמוד במקביל במסלול "חוג לאחר תואר". בסיום לימודיו יקבל הסטודנט תעודה במשפטים ואישור סיום בחוג הנוסף שלמד. לא ניתן יהיה לקבל את אישור סיום חוג לאחר תואר קודם לקבלת תעודת הבוגר במשפטים.
 3. התלמידים ילמדו במקביל את התכנית ללימודי משפטים (בהיקף של 112 נ''ז) ואת תכנית הלימודים של החוג לתקשורת במסלול הדו חוגי (בהיקף של 52 נ''ז) ראה הערה "אשכולות הלימוד".
 4. תלמידי התכנית יהיו פטורים בחוג לתקשורת מקורס החובה ''דיני תקשורת'' (בהיקף של 2 נק'), ומשיעור/י בחירה או סדנאות בהיקף של 4 נ"ז.
 5. תלמידי התכנית יידרשו ללמוד במסגרת לימודי הבחירה בפקולטה למשפטים קורסי בחירה בעלי עניין משותף לשני התחומים בערך של 6 נ''ז. רשימת קורסי הבחירה תתואם עם מזכירות החוג לתקשורת.
 6. תלמידי התכנית אשר הפסיקו את לימודיהם בפקולטה למשפטים בלא לסיימם, ייחשבו המקצועות בהם קיבלו ציונים בפקולטה למשפטים במסגרת לימודיו במסלול הדו-חוגי בתקשורת עד למכסה של 10 נ''ז. התלמידים יחויבו להשלים את מכסת הלימודים הרגילה בחוג לתקשורת בהיקף של 60 נ''ז (וסה''כ 120 נ''ז לסיום התואר) לשם קבלת התואר ''בוגר'' בחוג לתקשורת.

תעודת הוראה בתקשורת (דף מידע)

החוג לתקשורת רואה חשיבות רבה בהכשרת מורים לתקשורת שיהיו בעלי ידע מוצק בתקשורת, מזה, ובעלי מיומנויות הוראה, מזה. מתוך כך גובש ונבנה המסלול להכשרת מורים לתקשורת בחוג להוראה, והחוג לתקשורת מעודד את תלמידיו להירשם לתכנית.

תכנית הלימודים בחוג להוראה מכשירה בעלי תואר ראשון בתקשורת (משנה ג' ומעלה) להוראת תקשורת בבתי הספר העל-יסודיים, כולל תיכון, ובמובן הזה היא היחידה מסוגה בארץ. הלימודים עוסקים בנושאים כללים כמו סוציולוגיה של בית הספר ופסיכולוגיה חינוכית, אך הם מתמקדים בהוראת התקשורת באמצעות תרגיל וסמינר דידקטי, קורס של ניתוח מצבי הוראה בתקשורת, אימונים בהוראה בבתי הספר בהיקף מצומצם של שעות מדי שבוע, ועוד. לצד ההכשרה הדידקטית והפדגוגית, תעודת ההוראה מקנה מעמד מועדף בכל מסגרת של עבודה (פורמאלית ולא פורמאלית) מול משרד החינוך.

הלימודים מתקיימים במסלול דו-שנתי (לתלמידי שנה ג'). הלימודים מתנהלים במסגרת החוג להוראה בפקולטה לחינוך שבאוניברסיטה, בתמיכה תחומית של החוג לתקשורת.

למידע:
גב' איבנה רטנר, מרכזת אימוני ההוראה בתקשורת, 050-7156711
גב' כרמלה שמר, עוזרת מנהלית לראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, טל' 04-8249086

מסלול חד חוגי

תכנית לימודים בתקשורת במסלול חד-חוגי אושרה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל''ג), ותפתח החל משנת הלימודים תשס''ז. המסלול מיועד לסטודנטים שמעוניינים להתמחות בלימודי התקשורת, ומתאים במיוחד לסטודנטים שמבקשים להמשיך ללימודי תואר שני בתקשורת.

לעומת המסלול הדו-חוגי, שבו לומדים 60 נקודות בתקשורת ועוד 60 נקודות בחוג אחר, המסלול החד-חוגי מציע 80 נקודות במסגרת החוג לתקשורת, שמורכבות מהעשרה של קורסי הבחירה והסדנאות. הסטודנטים ילמדו במקביל במסגרת תכנית שנבנתה במיוחד מקורסי מבוא (בהיקף של 20 נקודות), קורסים שמעניקים ידע וכלים בתחומים שמשיקים לתקשורת. מיקבץ בחירה (אף-הוא בהיקף של 20 נקודות) ישלים את תכנית הלימודים לב''א חד-חוגי בתקשורת בהיקף של 120 נקודות.

הנקודות יחולקו על פי הפירוט הנ''ל:

 • 80 נקודות בחוג
 • 20 נקודות חובת בחירה מחוץ לחוג: מבואות וקורס בחירה
 • 20 נקודות לימודי מיקבץ בחירה

Home_HE